ثبت اسناد وصول نشده در حسابداری تعهدی


حسابداری تعهدی

شاخه های تخصصی متفاوتی در حسابداری به وجود آمد تا نیازهای مالی و محاسباتی شرکت های مختلف را رفع کند که حسابداری تعهدی یکی از بندهای حسابداری است که بیش از همه در شرکت های دولتی کاربرد دارد.