درصد


جمعه کاری

برای محاسبه حق و حقوق کارمندان، علاوه ‌بر حقوق پایه و ثابت، مزایای دیگری از جمله اضافه کاری، جمعه کاری، سختی کار و…جمع زده و پرداخت می‌شود.

عوامل تاثیر گذار بر جریان نقدی

هفت عامل مالی اصلی برای جریان‌ نقدی وجود دارد و هر عامل، اطلاعات منحصربه فردی را نشان می ‌دهد. هنگامی که این اطلاعات با هم تحلیل شوند می‌توانند در شناسایی بخش هایی از جریان‌ نقدی که نیازمند بهبود هست، یاری داده و هزینه‌ها یا تلفات مالی را کاهش دهد و دقت تصمیمات هوشمندانه را در کسب ‌و کار را بیشتر کند.