اهمیت واحد حسابداری در سازمان

اهمیت واحد حسابداری در سازمان
محدودیت منابع اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کسب و کارهای مختلف با آن درگیر هستند.


برای غلبه بر این چالش، در اختیار داشتن اطلاعات مناسب که برنامه ریزی و مدیریت بهتر این منابع محدود را آسان کند، ضروری است.


در سازمان‌ها وظیفه تهیه و تامین این اطلاعات بر عهده حسابداری است و حسابداری مهمترین زبان کسب و کار است که به ما کمک می‌کند تا با استفاده از یک واحد اندازه‌گیری مشترک، یعنی واحد اندازه‌ گیری پولی، بتوانیم منابع استفاده‌ متنوع را اندازه‌ گیری و نتایج به کارگیری آن‌ها را ارزیابی کنیم تا از این طریق برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع اقتصادی را امکان پذیر سازیم.


اهمیت واحد حسابداری در سازمان که از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت، طبقه بندی، خلاصه کردن و گزارشگری رویدادهای مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می‌دهد.


بر همین اساس حسابداری شامل فرایند جمع ‌آوری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای اقتصادی بر اساس مدارک مستند است که منجر به استخراج صورت‌های مالی می‌شود و در واقع حسابداری ارائه کننده اطلاعات مالی مربوط به یک کسب و کار به استفاده کنندگان مختلف این اطلاعات است.


 

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند و نیاز اطلاعاتی این استفاده کنندگان به نوع تصمیماتی که می گیرند بستگی دارد و تفاوت در این تصمیمات استفاده کنندگان را به دو گروه اساسی از هم جدا می ‌کند.


گروه اول تصمیم گیرندگان درون سازمانی هستند.


گروه دوم تصمیم گیرندگان برون سازمانی میباشند.


استفاده کنندگان داخلی عمدتا افرادی هستند که مدیریت شرکت و کسب و کار را بر عهده دارند و اطلاعات حسابداری را برای برنامه ‌ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیری لازم درباره عملیات شرکت استفاده می‌کنند و از سوی دیگر استفاده کنندگان خارجی در بیرون از شرکت و سازمان بوده و صاحبان سهام، بانک‌ها، مراجع مالی و اقتصادی دولتی، طلبکاران شرکت و غیره را شامل می‌شود.


بخاطر همین امروزه قلمرو حسابداری در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را به دو حوزه اصلی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی جداسازی می‌کنند:


حسابداری مدیریت، وظیفه تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران داخلی شرکت برای برنامه ریزی، کنترل عملیات و تصمیم گیری را بر عهده دارد.


حسابداری مدیریت، پیامدهای مالی سناریوهای مختلف در خصوص یک تصمیم گیری مشخص در داخل شرکت را تحلیل کرده و نتایج حاصل از تصمیمات گرفته شده را گزارش می کند و از این طریق، فرآیند برنامه ریزی و کنترل عملیات را در موسسه امکان پذیر می‌کند.

حسابداری مالی آن بخش از حسابداری است که به تشخیص، اندازه‌گیری، گزارش اطلاعات و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی می پردازد و برای استفاده کنندگان اطلاعات نوشته شده، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می‌سازد.


نکته: هدف گزارشگر در حسابداری مالی، عمدتاً ارائه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان خارجی است.


صرف نظر از مواردی که ذکر شده، نوعی حسابداری نیز وجود دارد که وظیفه تشخیص اثرات مالیاتی عملیات و فعالیت‌های مالی یک شرکت را برعهده دارد که آن را حسابداری مالیاتی می نامند.


از آنجا که قسمت عظیم درآمدهای دولت‌ها از طریق مالیات وصول و تامین می‌شود و از حسابداران مالیاتی جهت حصول اطمینان از دریافت حقوق قانونی دولت استفاده می‌شود.
علاوه برتعاریف و تقسیم بندی های اشاره شده در موارد بالا، به طور کلی حسابداری دارای معلومات، اصول و پیمان های مشخصی است و اطلاع از آنها برای آشنایی با این زبان کسب و کار اهمیت دارد.