تفاوت لیست بیمه با لیست مالیات

تفاوت لیست بیمه با لیست مالیات 


این دو لیست دارای موارد جدا از هم می باشند و باید به صورت جداگانه برای سازمان مربوطه ارسال شود.


وجوه مشمول کسر حق بیمه


تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه است.

 
 

بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه می باشد:


1.    مزد، حقوق، دستمزد
2.    مزایای مستمر شغلی، اضافه کار، حق‌الزحمه، نوبتکاری
3.    فوق‌العاده کارهای(مستمر شغلی های) سخت و زیان آورحق حضور در جلسات، کار شب و فوق‌العاده کشیک، مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر، دریافتی افرادی که به طور کارمزدی به کار اشتغال دارند.
4.    دریافتی کارآموزان(در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت می کنند.  ، ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت وآمد به محل کار و منزل پرداخت می شود.

وجوه مشمول مالیات بر حقوق

از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق، اضافه کاری، حق اولاد، خوارو بار و مسکن ..)مالیات کسر می شود مگر در موارد زیر:


 

1.    بازخرید ایام مرخصی
2.    کمک هزینه عائله مندی
3.    هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
4.    فوق العاده های بدی آب و هوا
5.    عیدی
6.    پاداش آخر سال
7.    کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
8.    حق شیر
9.    پاداش نهضت سوادآموزی
10.    حق التضمین (کسرصندوق)
11.    خسارت اخراج یا مزایای پایان کار
12.    پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار